Prodej, rezervace a informace o vstupenkách
Tel.:  482 710 649  I  608 014 005
Denně od 8:00 do 18:00 hodin, včetně víkendů a svátků.

Provozní řád Dětského koutku

V areálu Dětského koutku se nacházejí herní prvky a atrakce sloužící nejrůznějším aktivitám dětí předškolního a školního věku.

 

VSTUP DO AREÁLU

Provoz areálu je sezónní (od poloviny dubna do poloviny října) a za příznivého počasí je Dětský koutek otevřen každý den.

Vstupenka je celodenní s možností přerušení návštěvy v průběhu dne.

Na vláček je potřeba zakoupit zvláštní jízdenky.

Při zapůjčení některých předmětů – kola a další vozítka, míče – se hradí půjčovné, čas zapůjčení je uveden na dokladu o zaplacení.

Provozní doba, výše vstupného a jízdného, půjčovné a doba zapůjčení, slevy a další případné provozní údaje jsou uvedeny na PROVOZNÍ KARTĚ, která je uložena v pokladně areálu.

Vstup dětem do 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, doprovod je povinen dbát na bezpečnost dětí a dohlížet na jejich chování v areálu, za které nese plnou odpovědnost.

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením Provozního řádu pro návštěvníky areálu, případně také dalším pokynům pracovníků Dětského koutku.

Vstupem do areálu návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku provozovatele a zdraví osob a zvířat.

 

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY

Do areálu nemají povolen vstup zvířata.

Do areálu nemají povolen přístup osoby postižené nemocí ohrožující zdraví jiných osob (nakažlivé a přenosné choroby, nositelé parazitů).

Do areálu nemají povolen vstup osoby v podnapilém stavu nebo osoby pod vlivem návykových látek, vstup může být také odepřen osobám při nebezpečí narušení pořádku, bezpečnosti nebo čistoty areálu.

Z areálu bude bez náhrady vykázána osoba, která i po napomenutí dále nerespektuje ustanovení tohoto řádu nebo pokyny pracovníků Dětského koutku.

 

USTANOVENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

V celém areálu platí zákaz používání bruslí a skateboardů.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů v celém areálu.

Vláček je určen dětem do 12 let, houpačky a vozítka dětem do 10 let, případně dětem váhově odpovídajícím bezpečnému provozu.

Trampolína je určena pro všechny osoby, avšak při max. počtu 8 osob najednou. Vstup na trampolínu je povolen výhradně bez bot.

Děti musí v areálu jezdit pouze po zpevněných cestách areálu – mimo prostory vodního mlhoviště, jeho přístupové cesty a cesty k ruskému kolu. Jezdit mohou výhradně ve směru značení na těchto komunikacích.

Vlastní kola a další vozítka se v areálu nesmí používat, mohou však být zdarma uložena v prostoru pokladny.

Kouření v celém areálu Dětského koutku je zakázáno, zákaz platí i pro elektronické cigarety.

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni udržovat čistotu a dodržovat pokyny pracovníků Dětského koutku.

V případě úrazu kontaktujte některého pracovníka Dětského koutku, který zajistí ošetření nebo přivolání lékařské pomoci.

Připomínky, stížnosti nebo přání mohou návštěvníci zapsat do Knihy návštěv, která je trvale umístěna v pokladně areálu. Pokud bude u zápisu uveden kontakt, bude odpovězeno písemnou formou.

Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.

Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Dětského koutku je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

 

OBČERSTVENÍ

Stánek občerstvení je součástí areálu a slouží především návštěvníkům Dětského koutku.

Používání skleněných nádob je v celém areálu z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Provoz stánku občerstvení podléhá všem platným hygienickým předpisům.

 

BEZPEČNOST PROVOZU AREÁLU

Pracovníkem odpovědným za provoz areálu Dětského koutku je vedoucí střediska Lidové sady, pracovníkem majícím na starost vlastní provoz a údržbu areálu je službu konající provozní dozor.

Běžným provozem areálu a obsluhou atrakcí jsou pověřeni proškolení pracovníci Dětského koutku (provozní dozor a pokladní), případně další pracovníci Lidových sadů.

V areálu Dětského koutku je viditelně umístěno označení místa, které slouží k poskytování informací – POKLADNA Dětského koutku. Toto místo slouží také k poskytnutí základního ošetření nebo k přivolání lékařské pomoci.

Únikové a přístupové trasy areálu musí být trvale volné a prosté překážek.

Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec 460 01
IČ: 10973583, DIČ: CZ10973583

PATŘÍME K SOBĚ

weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz