Prodej, rezervace a informace o vstupenkách
Tel.:  482 710 649  I  608 014 005
Denně od 8:00 do 18:00 hodin, včetně víkendů a svátků.

HKKC Lidové sady

Cílem realizace projektu je vytvoření kulturně kreativního centra se zaměřením na hudbu v objektu Kulturně společenského centra Lidové sady, který je více než 100 let tradičním místem společenského života v Liberci.

Rekonstrukcí prostor dojde k vytvoření kvalitního a moderního zázemí pro všechny hudební žánry – hudební zkušebny, učebny, nahrávací studio, prostor pro hudební workshopy a semináře. Stávající sály budou rekonstruovány, aby nabídly prostor pro kvalitní produkci hudby a představení pro veřejnost. Stavebním kamenem pro skutečné naplnění cíle je následná spolupráce s různými partnery, kteří nabídnou kulturní, vzdělávací i společenskou náplň především v oblasti hudby a na ni napojených žánrů prostřednictvím konaných aktivit v prostorách Lidových sadů s celorepublikovým dopadem.

Cílem rekonstrukce je vytvoření zázemí pro:

 • Hudební zkušebny – dovybavení učeben a jejich úprava pro fungování jako hudební zkušebny pro začínající hudebníky a kapely
 • Nahrávací studio – vybudování a dovybavení kvalitní technikou pro možnost nahrát si vlastní CD či hudební klip pro začínající hudebníky
 • Hudební sály s kvalitní technikou pro produkci a poslech hudby s možností záznamu i on-line přenosu (Experimentální studio, Malý sál, Velký sál)

V rámci projektu Hudební kulturně kreativní centrum bude realizována rekonstrukce velkého sálu, malého sálu, experimentálního studia a učeben hudební školy. Zejména se bude jednat o nově řešenou vzduchotechniku, elektroinstalaci a akustiku. Objekt Lidových sadů by byl doplněn o výtah pro bezbariérové propojení a využití objektu po jednotlivých podlažích.

Projekt je součástí plánovaného cíle, jehož filozofií je vytvoření fungujícího společenství kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Libereckého kraje (dalšími záměry jsou: Kreativní centrum se zaměřením na animaci – Liberecký zámek, Kreativní centrum se zaměřením na současnou filmovou produkci, včetně dokumentárního filmu – Kino Varšava, Kreativní centrum se zaměřením na sklářství, Kulturně kreativní centrum Linserka).

Harmonogram realizace projektu

Přípravná fáze projektu probíhá v období 5/2022 – 12/2023 (zahájení výběru zhotovitele projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumentace ve stupni PDPS a DPS včetně položkového rozpočtu, získání pravomocného stavebního povolení a výběr dodavatele stavebních prací).

Fyzická realizace projektu se předpokládá v období od 1.1.2024 do 31.8.2025. Zahájena bude předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací, dokončena bude kolaudací.

V období od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025 budou probíhat aktivity, které zajistí otevření zrekonstruovaných prostor pro veřejnost a zahájení činnosti Hudebního kulturně kreativního centra v Lidových sadech

Spolupráce s dalšími subjekty

Smluvní spolupráce v rámci naplnění provozních aktivit hudebního kulturně kreativního centra Lidové sady je navázána mezi Zoo Liberec, p.o., která je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a bude zajišťovat provozní část projektu a následujícími 8 subjekty:

 • Bohemorum s.r.o. (organizátor Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica)
 • OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PODPORU ANIMOVANÉHO FILMU Z.S.
 • Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (aktivity zaměřené na sociální začleňování seniorů a zdravotně znevýhodněných osob, předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců)
 • Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace (vzdělávání s rozšířenou výukou hudební výchovy)
 • Resound s.r.o. (poskytování nahrávacích a postprodukčních a masteringouvých služeb)
 • Mgr. Zuzana Kubelková (hudební vzdělávání veřejnosti)
 • Nadační fond CCBC (platforma pro spolupráci organizací a projektů, které působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci)
 • Motyčkovic klika z.s. (volnočasové vyžití všech věkových kategorií)

Přestože je žadatelem projektu Liberecký kraj a realizace projektu, tj. provádění investice včetně financování, je zajištěno Libereckým krajem, následný provoz hudebního kulturně kreativního centra bude zajišťovat Zoo Liberec, p. o. prostřednictvím svého střediska Kulturně společenské centrum Lidové sady.

Doba realizace projektu: 09/2022 – 09/2025

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury

Investor: Liberecký kraj

Projekt „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady” je spolufinancován Evropskou unií.

 

Více informací

Vizualizace HKKC Lidové sady

Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec 460 01
IČ: 10973583, DIČ: CZ10973583

PATŘÍME K SOBĚ

weby3

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz